Masterpiece of

tres doux

There are many variations of passages of Lorem
Ipsum available, but the majority.

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.; ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi çerçevesinde PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ta toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. nın “Veri Sorumlusu” olarak; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.; İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,
Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,

Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler, PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından başta ürünlerin tanıtımı, satımı/pazarlanması ve/veya PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile satış sonrası destek ve kampanyaların kullanımı bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. nın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel V eriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel V eriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel Verileriniz PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, , belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:
Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi muhasebe@papiruspastane.com elektronik posta adresinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, PAPİRÜS GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Papirüs Gıda Unlu Mamüller İnşaat Tah. San. Ve Tic. Ltd. Şti Hamidiye Mh. Yalıntaş Cd.
No:29/09 Mustafakemalpaşa/BURSA